Alina by Alisa Aiv / Make up Masha Vorslav / Style Elya Gaevskaya / Strogo Association